www.zonnepanelenamsterdam.com Sinds 1999
 

   Zonstraal Top50  

Menu

* Home  

* Zonnepanelen Kopen 2014

* Zonnepanelen PRIJZEN 2014 Set Prijs

* Zonnepanelen handige tips en aansluitschema,s

* Zonnecollectoren Zonneboiler Doe het zelf info

* Zonneboiler welk type buffervat?

* CV Houtkachel Algemeen Hoe werkt het?

* CV Houtkachel aansluiten Doe het zelf !

* PRIJZEN Zonneboiler Onderdelen Solarpompstation Solar-leidingen Expansievaten Solar Isolatie

* PRIJZEN CV Onderdelen Alle Knelkoppelingen Zonneboiler Solar Buffervat Verwarming Kogelkraan_Keerklep Gietijzer_Draadfitting Gaskraan Stopkraan Waterkraan

* Foto,s en Projecten

* LG Zonnepanelen Specificaties

* Panasonic Zonnepanelen Specificaties

* SDE: Stimulering duurzame energie bedrijven

* EIA: Energie Investeringsaftrek bedrijven

* Asbest er af, zonnepanelen er op voor agrariŽrs

* Zonnepanelen BTW-teruggave Kleine ondernemersregeling

* Belastingdienst officiŽle regels zonnepanelen voor particulieren

* Contact Bestellingen doorgeven

Zonnecollectoren en Zonneboilers

 

                     Volledig Zwarte LG Zonnepanelen 250 WP

KIJK HIER VOOR DE LG NEON ZONNEPANELEN VIDEO

 

 Zwart/wit  Panasonic HIT Zonnepanelen

SOLAR EDGE

SMA OMVORMERS

 

Algemene voorwaarden, leverings-en betalingsvoorschriften van Zonnepanelen Amsterdam

Voor al onze offertes en prestaties, evenals voor montages, herstellingen, onderhoud en advies of andere contractuele prestaties, in zoverre deze telkens aanvullend overeengekomen zijn, gelden uitsluitend onze navolgende voorwaarden.

Artikel 1 

Algemeen 

1.1 Bij de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Zonnepanelen Amsterdam: Zonnecollectoren-Zonnepanelen.nl, opgericht in 1999

b. Koper: een consument, overheid, vereniging, stichting, instelling, organisatie of bedrijf die een Overeenkomst met Zonnepanelen Amsterdam sluit inzake de koop en eventueel installatie van het Product;

c. Product: zonnepanelen/zonnecollectoren, onderdelen in de ruimste zin van het woord inclusief onder andere omvormers, laadregelaars, inverters, bekabeling, montagemateriaal, montage en installatie zoals gespecificeerd in de overeenkomst;

d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Zonnepanelen Amsterdam en Koper tot koop van het Product en eventuele installatie ervan.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van Zonnepanelen Amsterdam.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 De aankoopvoorwaarden van de klant zijn slechts bindend voor ons wanneer wij ze uitdrukkelijk schriftelijk erkennen.

1.5 Afwijkende overeenkomsten, nevenafspraken, beloften en andere toezeggingen van onze vertegenwoordigers en medewerkers zijn enkel geldig wanneer ze schriftelijk door ons bevestigd werden.

Artikel 2

Koopovereenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Zonnepanelen Amsterdam zijn vrijblijvend.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Zonnepanelen Amsterdam aan Koper toegezonden Overeenkomst schriftelijk (post, mail, fax) bevestigd is door Koper.

2.3 Op de bij de offerte horende documenten, zoals afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsaanduidingen, kunnen, in bepaalde omstandigheden, afwijkingen voorkomen, waarvoor onze firma niet aansprakelijk is.

2.4 Wij maken voorbehoud voor de correcte en tijdige bevoorrading door onze leveranciers.

2.5 Gedeeltelijke leveringen zijn toegelaten in zoverre zij in redelijkheid van de besteller gevergd kunnen worden.

2.6 De koper mag de ontvangst van de goederen niet weigeren wegens kleine gebreken. De koper dient de levering onmiddellijk na ontvangst op volledigheid, gebreken en conformiteit te onderzoeken.

Artikel 3

Prijs

3.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding en Overeenkomst vermelde prijzen vast.

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de betaling ťťn of meer van de kostprijsfactoren een verhoging heeft ondergaan, is Zonnepanelen Amsterdam gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.3 De Koper is gerechtigd om per aangetekende brief de overeenkomst binnen 10 werkdagen te ontbinden indien sprake is van een verhoging zoals bedoeld in artikel 3.2.

3.4 Prijswijzigingen zonder voorafgaande verwittiging van de koper blijven voorbehouden. Prijscorrecties op basis van fouten, zowel op facturen als op prijslijsten, leveringsbons, orderbevestigingen als op offertes blijven de verkoper eveneens voorbehouden. De overeengekomen prijzen kunnen, zelfs na verzending van de pro forma factuur, gewijzigd worden ingevolge prijsstijgingen onafhankelijk van de wil van de verkoper (prijsstijgingen materialen, loonkosten, sociale lasten, taksen en vervoerskosten e.d).

Artikel 4

Levering en eigendomsoverdracht

4.1 De levering van het Product geschiedt op het door Koper opgegeven adres, waarbij Zonnepanelen Amsterdam streeft naar een leveringstermijn van uiterlijk drie maanden nadat Zonnepanelen Amsterdam de Overeenkomst is aangegaan.

4.2 Zonnepanelen Amsterdam of een door haar aangewezen installateur zal de Koper telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het Product en eventuele installatie.

4.3 Indien Zonnepanelen Amsterdam niet tijdig levert, zal Koper Zonnepanelen Amsterdam ingebreke stellen en een redelijke termijn stellen voor nakoming.

4.4 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats bij betaling.

4.5 Na levering blijft Zonnepanelen Amsterdam eigenaar van geleverde zaken zolang Koper:

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;

b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

4.6 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

4.7 Nadat Zonnepanelen Amsterdam zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Koper staat Zonnepanelen Amsterdam toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden en stelt Zonnepanelen Amsterdam in de gelegenheid de installatie te kunnen verwijderen.

4.8 Als Zonnepanelen Amsterdam geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan Zonnepanelen Amsterdam te verpanden.

4.9 Indien wij door overmacht, staking of lock-out of onvoorziene gebeurtenissen, die ondanks de redelijkerwijze te verwachten voorzorgsmaatregelen niet konden vermeden worden - ongeacht of deze zich voordoen in ons bedrijf of bij een leverancier - zoals bedrijfsstoornissen, vertragingen in het transport en niet-correcte en tijdige bevoorrading door toeleveranciers, onze leveringsplicht niet kunnen nakomen, wordt de leveringstermijn op overeenkomstige wijze verlengd Ė ook tijdens een bestaande vertraging in de levering. Indien door dergelijke gebeurtenissen de levering nadien onmogelijk wordt of van ons niet kan verwacht worden, hebben wij het recht, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Punt. 2.3 wordt daardoor niet aangetast.

4.10 Voorwaarde voor de naleving van termijnen voor leveringen is de tijdige ontvangst van alle door de koper te leveren documenten evenals de naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en andere verplichtingen door de koper. Worden deze voorwaarden niet tijdig vervuld, dan worden de termijnen op passende wijze verlengd. Wij dienen niet in te staan voor knelpunten en vertragingen die toe te schrijven zijn aan de fabrikant.

4.11 Indien wij vertraging hebben opgelopen, kan de koper Ė ook indien hij bewijst dat hij daardoor schade leed - geen schadevergoeding eisen voor het gedeelte van de levering dat ingevolge de vertraging niet nuttig in gebruik kon worden genomen.

4.12 Zowel schadeclaims van de koper wegens laattijdige levering als schadeclaims in de plaats van uitvoering, die de in punt 4.11 bepaalde grenzen overschrijden, zijn in alle gevallen van laattijdige levering, ook na afloop van een aan de leverancier toegestane termijn, uitgesloten. Dit geldt niet in zoverre in gevallen van bedrieglijk opzet, grove nalatigheid of schending van het leven, het lichaam of de gezondheid, een dwingende aansprakelijkheid geregeld is. De opdrachtgever kan in het kader van de wettelijke bepalingen enkel het contract ontbinden indien de vertraging in de levering toe te schrijven is aan de leverancier. De voorgaande regelingen gaan niet gepaard met een wijziging van de bewijslast ten nadele van de koper.

Artikel 5

Betaling

5.1 Alle bedragen die Koper aan Zonnepanelen Amsterdam verschuldigd is op grond van de levering en installatie van het Product, brengt Zonnepanelen Amsterdam aan Koper in rekening door middel van een factuur.

5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de factuur te zijn voldaan binnen (7) zeven dagen na dagtekening.

5.3 Onze facturen zijn betaalbaar voor levering van de goederen, dit in hoeverre geen andere schriftelijke overeenkomsten getroffen werden. Betaling d.m.v. wissels is niet toegestaan.

5.4 Als nalatigheidintrest wordt een intrest gevorderd van 10%. De rente is van rechtswege en zonder aanmaning verschuldigd vanaf de vervaldag. Dit geldt ook bij eventueel uitstel van betaling. Bij niet betaling en na aangetekende ingebrekestelling wordt het uitstaand bedrag bij wijze van conventionele schadevergoeding verhoogd met 10% met een minimum van 100,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR.

5.5 Indien de koper niet tijdig betaalt, of indien omstandigheden aan het licht komen die de kredietwaardigheid van de koper in vraag stellen (b.v. aanvraag van betalingsuitstel, niet-inning van een cheque, aanvraag van concordaat, staking van betaling), dan worden alle vorderingen opeisbaar. Wij hebben dan bovendien het recht contractuele prestaties, in zoverre deze nog niet volledig zijn uitgevoerd, uit te stellen tot op het ogenblik van de integrale betaling, en/of enkel tegen vooruitbetaling of eerste zekerheden uit te voeren. Verder hebben wij het recht, geleverde goederen op kosten van de koper terug te halen, zonder dat daarbij automatisch gebruik gemaakt wordt van het recht,de overeenkomst te ontbinden. Eventuele verdere wettelijke aanspraken blijven onaangetast.

5.6 Schuldvergelijking is enkel mogelijk met tegenaanspraken die door ons erkend werden of rechtsgeldig vastgesteld zijn. Retentierecht uit hoofde van door ons niet-erkende tegenaanspraken is uitgesloten.

Artikel 6

Doe het zelf installatie:

6.1 Het Product wordt door Koper zelf geÔnstalleerd en aangesloten op/in de woning,

tenzij Koper met Zonnepanelen Amsterdam schriftelijk is overeengekomen dat Zonnepanelen Amsterdam het Product zal (doen) installeren en aansluiten.

6.2 Het werk aan gelijkstroombekabeling en aan de meterkast kan zeer gevaarlijk zijn zonder voldoende kennis en ervaring. Heeft de Koper hier geen of weinig ervaring mee dan raden wij de Koper aan deze werkzaamheden uit te laten voeren door een gekwalificeerd elektrotechnisch installateur. Zonnepanelen Amsterdam is in geen geval aansprakelijk voor schade aan personen of materiaal door onkundig handelen van de Koper of verkeerde aansluitingen/aansluitwaarden.

6.3 Indien de omvormer zijn stroom niet kan terugleveren aan het net omdat de netbeheerder de  spanning/het voltage te hoog heeft ingesteld(VAC fout), bijv. boven de 253 volt, dient de Koper zelf contact op te nemen met de desbetreffende netbeheerder. De netbeheerder kan dan het netvoltage in 1 tot 3 stappen van 7 volt verlagen tot dat de omvormer wel zijn spanning kan leveren.

Indien Installatie door Zonnepanelen Amsterdam:

6.4 Koper is jegens de Zonnepanelen Amsterdam verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren, het aansluiten en het veilig en juist functioneren van het Product.

6.5 Koper verleent in het voorkomende geval het personeel van Zonnepanelen Amsterdam of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar het Product geÔnstalleerd dient te worden.

6.6 Koper staat er voor in dat op de plaats van installatie geen asbest aanwezig is.

6.7 Zonnepanelen Amsterdam is niet aansprakelijk voor brandschade welke ontstaat als gevolg van het werken met open vuur.

6.8 Schade en kosten die ontstaan zijn doordat aan de in artikel 6 gestelde voorwaarden niet voldaan is, komen en zijn voor rekening van de Koper.

6.9 Koper draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg van onjuistheden in de door hem opgegeven informatie of opgedragen werkzaamheden en gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht worden.

Artikel 7

Garantie

7.1 Zonnepanelen Amsterdam garandeert de goede werking van de door haar geleverde Producten bij normaal gebruik en na juiste installatie voor een periode van vijf jaar na levering van het Product.

In deze periode zal het vermogen van het Product niet verder afnemen dan tot 90% van het oorspronkelijke vermogen.

7.2 Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen twee weken na openbaring van het gebrek gemeld worden aan Zonnepanelen Amsterdam.

7.3 Zonnepanelen Amsterdam zal naar haar keuze binnen een redelijke termijn ůf het gebrek herstellen ůf het Product vervangen.

Artikel 8

Aansprakelijkheid

8.1 Zonnepanelen Amsterdam is enkel aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen indien deze tekortkomingen aan haar toegerekend kunnen worden.

8.2 De aansprakelijkheid van Zonnepanelen Amsterdam ten opzichte van de Koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Zonnepanelen Amsterdam overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk gesteld kan worden. Indirecte schade

(waaronder gevolgschade) en/of immateriŽle schade is/zijn uitgesloten. Zonnepanelen Amsterdam is niet aansprakelijk voor de gevolgschade ontstaan door het niet of gedeeltelijk werken van de installatie, met name financiŽle schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van de installatie.

8.3 Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het constateren van de schade, aan Zonnepanelen Amsterdam gemeld te worden.

Artikel 9

Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Plaats van uitvoering voor alle uit deze contractuele relatie voortvloeiende verplichtingen is de maatschappelijke zetel van onze firma

9.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.3 Alle geschillen worden, voor zover geen minnelijke regeling bereikt wordt, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

9.4 Voor alle betwistingen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de contractuele relatie zijn de rechtbanken van de zetel van onze firma uitsluitend bevoegd. Wij hebben echter wel het recht vorderingen tegen de koper aanhangig te maken bij de rechtbanken van de zetel van de koper.

9.5 Indien bepaalde of meerdere van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of onuitvoerbaar zouden zijn of worden, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. In de plaats van de ongeldige, nietige of onuitvoerbare bepaling komt een nieuwe bepaling, die de economische zin en bedoeling van de ongeldig geworden bepaling zo dicht mogelijk benadert en een juridische toetsing doorstaat. Dit geldt ook wanneer een leemte voorkomt in de tekst.

Artikel 10

Waarborg

Voor materiŽle gebreken geldt de volgende regeling :

10.1 Wat betreft de hoedanigheid van de goederen geldt enkel de productbeschrijving in de offerte als overeengekomen. Wij geven geen waarborg voor de hoedanigheid van de goederen noch voor de duur van de hoedanigheid.

10.2 Het staat ons vrij, gebrekkige goederen of delen daarvan te herstellen of opnieuw te leveren wanneer de materiŽle fout binnen een termijn van 12 maanden na de levering gemeld werd, en in zoverre de oorzaak ervan reeds bestond op het ogenblik van de risico-overgang. Lukt deze herstelling of nieuwe levering niet, dan kan de koper onverminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding de overeenkomst ontbinden of de vergoeding verminderen.

10.3 Aanspraken wegens materiŽle gebreken verjaren na 12 maanden tenzij ingeval van schending van het leven, het lichaam of de gezondheid bij een opzettelijke of zware nalatigheid van onzentwege en bij het bedrieglijk verzwijgen van een ander gebrek.

10.4 MateriŽle gebreken dienen ons onverwijld, d.w.z. ten laatste binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk te worden gemeld met duidelijke fotoĎs. Latere meldingen van gebreken worden niet erkend.

10.5 Aanspraken wegens gebreken zijn onbestaande voor slechts geringe afwijkingen van de overeengekomen hoedanigheid van de goederen, geringe vermindering van de bruikbaarheid, natuurlijke slijtage of schade die na de risico-overgang ontstaat ingevolge foutieve of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen of op grond van bijzondere invloeden van buitenaf, of die volgens het contract niet vooropgesteld wordt. Indien door de koper of door derden onvakkundige herstellingswerken uitgevoerd worden, kunnen er voor deze laatste en de daaruit voortvloeiende schade eveneens geen aanspraken wegens gebreken geformuleerd worden.

10.6 Bij klachten wegens gebreken mogen betalingen vanwege de koper enkel ingehouden worden voor het gedeelte dat in passende verhouding staat tot de opgetreden materiŽle gebreken. De koper kan enkel betalingen inhouden wanneer een klacht geformuleerd wordt omtrent de gegrondheid waarvan geen twijfel bestaat. Wordt de klacht ten onrechte geformuleerd, dan hebben wij het recht de ontstane kosten terug te vorderen van de koper.

10.7 De koper kan ons slechts in vrijwaring roepen in zoverre hij met zijn afnemer geen overeenkomst getroffen heeft die de wettelijke aanspraken wegens gebreken overschrijdt.

10.8 Wij zijn niet aansprakelijk voor montage- of herstellingsfouten wanneer de installatiebedrijven de goederen zelfstandig bij ons aankopen en zelf installeren.

10.9 Waarborggegevens en waarborgvoorwaarden zijn zuivere fabrikantengegevens, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Bij gevallen die aanleiding geven tot de waarborg kan de fabrikant naar keuze een schadevergoeding betalen of overgaan tot herstelling. Wij staan niet in voor kosten, meer bepaald voor montage- en verplaatsingskosten, die ontstaan in verband met de aansprakelijkheid van de fabrikant.

10.10 Voor schade die zich voordoet in het kader van de waarborg wegens schending van contractuele nevenverplichtingen, wegens adviesfouten, wegens ongeoorloofde handeling, wegens schuldige schending van de herstellingsplicht of de verplichting over te gaan tot vervangingslevering, of wegens andere rechtsgronden, en wel in het bijzonder ook in zoverre deze schade niet ontstaat aan het voorwerp van de levering zelf, zijn wij noch onze wettelijke vertegenwoordigers of uitvoeringsaangestelden niet aansprakelijk, tenzij in geval van bedrieglijk opzet of bij grove nalatigheid in hoofde van onze directie of leidinggevende bedienden, of wanneer een uitsluiting van de aansprakelijkheid om andere redenen wettelijk niet toegelaten is. Bij het ontbreken van gewaarborgde eigenschappen zijn schadeclaims eveneens uitgesloten, wanneer het niet juist de zin en de bedoeling van de waarborg was, onrechtstreekse schade van gebreken te vermijden.

10.11 Verdere of andere dan de onder punt 10 geregelde aanspraken van de koper tegen ons en wegens materiŽle gebreken zijn uitgesloten.

Artikel 11

Slotbepalingen

11.1 Zonnepanelen Amsterdam heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen; wijzigingen zullen in werking treden ťťn maand na bekendmaking. Wijzigingen gelden ook voor reeds bestaande overeenkomsten.

11.2 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 september 2010.